inspecteur-boelens-school
Navigation

Klacht?

Hoe kan ik een klacht indienen?

Intern of extern?
Leerlingen, ouders en personeelsleden kunnen een klacht indienen.
Voor het indienen van een klachten dan wel het maken van bezwaar tegen beslissingen, geldt een aantal procedures. Uitgangspunt is dat alle klachten (m.u.v. klachten m.b.t. seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag) intern behandeld kunnen worden. Waar deze behandeling niet volstaat naar het oordeel van de klager, bestaat voor een aantal categorieën van klachten een voorgeschreven externe klachtenprocedure.

Interne procedures
a. Klachtrecht binnen locatie
Klachten – van welke aard ook – van leerlingen, ouders en personeelsleden kunnen mondeling of schriftelijk worden ingediend bij de decaan. Indien de behandeling van de klacht naar het oordeel van de klager niet volstaat, kan de klacht schriftelijk worden ingediend bij directeur. Klachten worden zo goed en zo snel mogelijk behandeld, waarbij zo nodig alle betrokkenen worden gehoord. Van een klacht die is ingediend bij de decaan ontvangt de klager een bevestiging.

b. Klachtrecht bij dagelijks bestuurder
Indien de behandeling van de klacht door de betreffende directeur naar het oordeel van de klager niet volstaat, kan de klacht schriftelijk worden ingediend bij de dagelijks bestuurder. Deze bevestigt de ontvangst van de klacht en behandelt die zo spoedig mogelijk. De betrokkenen worden gehoord, indien nodig wordt nadere informatie opgevraagd en vervolgens neemt de dagelijks bestuurder een besluit.

c. Klachtrecht bij algemeen of toezichthoudend bestuur
Ten aanzien van alle door de dagelijks bestuurder genomen besluiten kan door belanghebbende personeelsleden, leerlingen en ouders een klacht worden ingediend bij het algemeen bestuur.

Externe procedures
a.Klachtrecht m.b.t. seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag
Klachten betreffende seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag kunnen rechtstreeks of via de contactpersonen op de locaties worden ingediend bij de vertrouwenspersonen.

De contactpersoon:
Corina Blom en Ruth de Jonge (zorgcoördinatoren)

Voor het benaderen van de vertrouwenspersoon van het Inspecteur Boelensschool kunt u zich wenden tot:
Buro Vertrouwenspersonen
www.burovertrouwenspersonen.nl
info@burovertrouwenspersonen.nl
058-7440022

Een bij de directeur,  mentor, contactpersoon of ander personeelslid ingediende klacht wordt zo spoedig mogelijk gemeld bij één van de vertrouwenspersonen. De functionaris van Inspecteur Boelensschool behandelt die klacht niet zelf.

Rechtstreeks of via de vertrouwenspersonen worden klachten over seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag gemeld bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs, tel. 0900-1113111 (lokaal tarief).

b. Klachtrecht m.b.t. examens
Klachten die het examen betreffen worden voor een bindende uitspraak voorgelegd aan de Commissie van Beroep van Examens VO, zoals vermeld in het examenreglement, waarin ook de procedure is beschreven. De contactgegevens:
Commissie van Beroep van Examens
T.a.v. Mw. Mr. M.A. van Zadelhoff
p/a Molenstraat 109
9402 JL Assen
m.vanzadelhoff@preadyz.nl

c. Algemeen klachtrecht
De Inspecteur Boelensschool is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie voor zaken, die naar het oordeel van de klager binnen de school niet of niet afdoende behandeld zijn. Klachten kunnen door ouders, leerlingen en personeelsleden ingediend worden.

Het adres van deze commissie is:
Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
www.gcbo.nl

Als u gebruik maakt van deze mogelijkheid, moet de klacht schriftelijk worden ingediend bij de commissie, binnen een jaar na het voorval waarover u klaagt. Verder moet u de naam en het adres van de klager duidelijk in de brief opnemen en de klacht voorzien van een datum en handtekening.
Op de website www.gcbo.nl onder ‘klachten’ kunt u terecht voor alle informatie over geschillen in het onderwijs.

Landelijk telefoonnummer
Voor ouders die vragen over onderwijs hebben en hiervoor niet naar tevredenheid bij onze school terecht kunnen, is er een landelijk telefoonnummer (0800 – 5010). U komt dan in contact met medewerkers met een ruime ervaring in het onderwijs. Het nummer is gratis en te bereiken op schooldagen tussen 10.00 en 15.00 uur.

Wij beantwoorden graag al uw vragen

Heeft u een vraag of wilt u graag meer informatie over onze school? Dan kunt u gebruik maken van het contactformulier of ons bellen op 0519 – 531620.

Wilt u liever direct contact met een van onze medewerkers? Ga dan naar de contactpagina voor alle contactgegevens.

Bekijk contactgegevens

Vul in en verstuur