Extra vakantie en verlof

Extra vakantie en verlof

Wanneer ouders met hun kinderen buiten de vastgestelde periode op vakantie willen gaan, moeten zij zich schriftelijk wenden tot de directie. Als iemand in loondienst werkt, moet er een verklaring van de werkgever bij, waaruit blijkt dat de gevraagde vakantie beslist niet binnen de normale vakantietijden kan worden gegeven. Voor de eerste veertien schooldagen aan het begin van een cursusjaar geldt de wettelijke bepaling dat er geen vrij mag worden gegeven. Controle wordt uitgevoerd door de leerplichtambtenaar van de gemeente. Voor het wel of niet verlenen van verlof aan leerlingen wegens bijzondere omstandigheden hanteren we de richtlijnen van de gemeente Schiermonnikoog (zie bijlage 3). Dat laatste geldt ook voor het melden van ongeoorloofd verzuim. U wordt nadrukkelijk verzocht in het belang van uw kind uw vakanties te plannen op dagen dat uw kinderen vrij zijn. Alleen als er sprake is van een gegronde reden is het toegestaan dat de directie de leerling extra vrije dagen verleent.