IBS info

Missie
De Inspecteur Boelensschool streeft naar kwalitatief goed en zo lang mogelijk thuisnabij onderwijs in een veilige, inspirerende omgeving, waarin leerlingen zorgvuldig begeleid worden om later optimaal te kunnen functioneren in de maatschappij.

Onderwijs
De Inspecteur Boelensschool kent een heterogene onderbouw tot en met de derde klas en een vierde leerjaar theoretische leerweg. Leerlingen die de beroepsgerichte opleiding in het vmbo volgen en leerlingen die havo/vwo niveau hebben, (ver) volgen (een deel van) hun opleiding op een school aan de wal.

Bestuur
De Inspecteur Boelensschool gaat uit van de Stichting Inspecteur Boelensschool Schiermonnikoog (voorheen: Stichting voor Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs).
Ter borging van de kwaliteit van het onderwijs, ter versterking van het professioneel bestuur en het financieel beheer is het bestuur van het Dockinga College verzocht de reeds bestaande samenwerking met de IBS te verdiepen. Het Dockinga College wordt in stand gehouden door de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noord-Oost Friesland. De samenwerking heeft vorm gekregen in de oprichting van een Personele Unie. Het bestuur van het Dockinga College is tevens het bestuur van de Inspecteur Boelensschool.

Samenwerkingsschool
Onze school gaat uit van verschillen tussen mensen en doet daar iets mee.
Door samen met de leerlingen die verschillen aan de orde te stellen. Daardoor krijgen zij de kans zich een mening te vormen over opvattingen en gewoonten van anderen. Over medeleerlingen met een andere achtergrond dan zijzelf en over leerlingen met andere talenten dan zijzelf.
Ons onderwijs is te kenmerken als ontmoetingsonderwijs:

kinderen leren er met, van en over elkaar, met respect voor de ander.

De leerlingen op onze school krijgen zodanig onderwijs dat zij kunnen omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en samenwerking, om later volwaardig te participeren in een democratische samenleving.

INSPECTIE
Voor onze school heeft de Inspectie van het Onderwijs het basisarrangement vastgesteld. Dit arrangement is in principe geldig voor een jaar. Meer kunt u lezen op de website van de Onderwijsinspectie.